22 listopada 2017

Wdrożenie

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobligowany do wprowadzenia odpowiednich mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostępnieniem osobom niepowołanym, jak również wdrożyć i przygotować odpowiednią dokumentację w tym zakresie. Jednym z podstawowych wymogów kierowanych do administratorów danych osobowych, zawartym w RODO, jest wymóg rozliczalności, tj. wykazania, że administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w odpowiedni sposób.

Z tego też względu biorąc pod uwagę kontekst, cele oraz zakres przetwarzania, a także zachodzące ryzyka, administrator jest zobowiązany do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które  w razie potrzeby są aktualizowane.

Kancelaria przeprowadzając w Państwa spółce wdrożenie ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonuje oceny działalności pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej branży, ustalonej organizacji i kultury pracy oraz indywidualnych potrzeb Klienta, a następnie przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do Państwa potrzeb i wymogów.

W ramach czynności wdrożeniowych Kancelaria wykonuje  m.in. następujące czynności:

  • analiza procesów przetwarzania danych osobowych oraz procesów biznesowych zachodzących w ramach prowadzonej działalności, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych,
  • opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowanie niezbędnych ewidencji do przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowanie dokumentacji pracowniczych dotyczących ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzenie szkolenia kadry managerskiej oraz pracowników pod kątem ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie umów powierzenia przetwarzania zarówno z podmiotami na terenie UE i EOG, jak również z podmiotami z krajów trzecich,
  • opracowanie i przygotowanie innych dokumentów, formularzy czy rejestrów o ile będą niezbędne lub wskazane do przetwarzania danych osobowych (zapytania oraz formularze zgód, klauzule informacyjne, rejestr czynności przetwarzana danych osobowych),
  • dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO,
  • doradztwo oraz pomoc przy opracowywaniu wewnętrznych polityk, regulaminów czy procedur w zakresie przestrzegania ochrony danych osobowych oraz procedur w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą (obowiązki informacyjne, sprostowanie, uzupełnienie, usunięcie danych, przenoszenie danych do innych podmiotów),
  • ocena zabezpieczeń systemów informatycznych oraz pomoc we wdrożeniu odpowiednich wytycznych zarządzania systemem oraz zabezpieczeń.

 


CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O RODO W TWOJEJ FIRMIE?
Prześlij nam swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się.